Monday, June 14, 2010

TEORI PSIKOLOGI PENDIDIKAN KOGNITIF

Teori Pendidikan Kognitif merupakan teori pendidikan yang sangat popular dan menjadi panduan dalam bidang pendidikan di seluruh dunia pada abad ini. Teori perkembangan kognitif ialah hasil penyelidikan seorang ahli psikologi dan pendidik yang bernama Jean Piaget yang sangat lama.

Jean Piaget dilahirkan di Nauchatel, Switzerland pada 9 Ogos 1896. Bapanya bernama Arthur Piaget, yang merupakan seorang Profesor Sastera dalam bidang Sejarah dan ibunya pula bernama Rebecca Jackson. Jean merupakan anak pertama yang suka berdikari dan berminat tentang ilmu alam. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84
tahun, 1981.

Beliau memulakan kariernya sebagai penulis pada usia yang teramat muda iaitu 10 tahun. Selepas tamat sekolah menengah, Jean melanjutkan pelajaran ke Universiti Nauchatel. Beliau mendapat PhD semasa berumur 22 tahun.

Jean mula meminati Psikologi apabila beliau terpilih menjadi pengarah makmal Psikologi di Universiti Jeneva. Tidak lama kemudian, beliau dilantik sebagai ketua "Swiss Society for Psychologist." Dalam bidang Psikologi, Jean merupakan salah satu tokoh yang amat penting di abad ke dua puluh. Latar belakang beliau ini memberikan banyak sumbangan kepada bidang psikologi setelah beliau bekerja dengan Binet bagi membentuk ujian keceredasan mental. Semasa bekerja dengan Binet, Jean tidak berminat untuk melihat hasil jawapan betul yang diberikan oleh kanak-kanak, tetapi lebih berminat untuk melihat pola-pola perlakuan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak apabila mereka memberikan jawapan yang salah. Pada pandangan Jean, pola-pola perlakuan ini boleh memberikan petunjuk bagi pengetahuan bagaimana proses pembentukan pemikiran berkembang di kalangan kanak- kanak. Ekoran daripada itu, teori yang beliau kemukakan adalah memfokuskan kepada perkembangan kognitif kanak-kanak.

Piaget telah memajukan idea-ideanya mengenai perkembangan manusia sejak dari bayi sehingga dewasa.Dalam kajian yang dilakukan Piaget, kebanyakannya tertumpu ke arah perkembangan intelek.

Teori ini melihat bagaimana manusia dari peringkat bayi sehingga dewasa mampu bertutur kata, menyelesaikan masalah dan menjadi cerdas dalam pemikiran mereka. Dalam hal ini Piaget cuba menerangkan bagaimana manusia mampu membentuk dan mengembangkan kebolehan mereka, menyimpan pengalaman-pengalaman lalu di dalam fikiran dan seterusnya juga mampu menyelesaikan masalah yang semakin hari bertambah kompleks untuk difikirkan. Hampir kesemua teori-teorinya berasaskan pemerhatiannya terhadap kanak-kanak di dalam persekitaran hidup mereka.
Piaget juga melakukan pemerhatian dan kajiannya berdasarkan tiga orang anaknya ketika mereka masih kecil lagi.

Dapat dilihat dalam kesemua pemerhatian dan kajian yang Piaget lakukan tidak melihat ke arah baka, persekitaran atau kesan personaliti melalui tingkah lakunya, tetapi Piaget melihat dari sudut Ontogeni, iaitu proses perkembangan individu dan struktur kecerdasan individu tersebut.
Mengikut Piaget, pembelajaran berlaku secara asimilasi dan akomodasi. Contoh asimilasi ialah pemakanan biologi iaitu kanak-kanak menerima maklumat persekitaran seperti cara-cara mereka makan dan menyerap makanan. Akomodasi pula ialah perubahan fizikal atau struktur organisma akibat pemakanan.

Kanak-kanak akan cuba mengikut perkara-perkara yang mereka ketahui. Tetapi pengalaman itu akan mengubah pengetahuan mereka iaitu proses akomodasi.
Akomodasi membolehkan kanak-kanak membuat asimilasi idea-idea yang bertambah kompleks. Pemahaman melalui asimilasi, manakala pemahaman baru hanya dapat berlaku dengan cara akomodasi.
Menurut Piaget, terdapat empat peringkat perkembangan intelek.
1 Peringkat deria motor (0 hingga 2 tahun)
Pada peringkat ini, kanak-kanak banyak mengunakan deria motor seperti memegang untuk berinteraksi dan memahami alam sekitarnya. Kanak-kanak juga belum memperoleh kewujudan objek. Ini bermaksud apabila suatu objek yang pernah dilihat disimpan, maka mereka akan beranggapan objek itu tidak ada lagi.
2 Peringkat praoperasi (2 hingga 7 tahun)
Pada peringkat ini, kanak-kanak menggunakan simbol untuk mewakili objek-objek yang dilihatnya. Kanak-kanak mula bertutur tetapi pertuturannya bersifat egosentrik iaitu topik perbualan berkisar tentang dirinya.
Kanak-kanak juga belum memperoleh konsep pengekalan. Misalnya, dua biji gelas yang diisi air dengan isi padu yang sama dalam bentuk yang tidak sama saiznya. Mereka sebenarnya masih belum dapat membezakan isi padu air itu adalah sama dan mengatakan gelas yang lebih tinggi pasti mempunyai isi padu air yang lebih banyak.
3 Peringkat operasi konkrit (7 hingga 11 tahun)
Kanak-kanak hanya dapat menyelesaikan satu-satu masalah yang melibatkan peristiwa atau objek yang konkrit. Mereka sudah boleh menerima pendapat orang.
4 Peringkat operasi formal (11 hingga dan ke atas)
Penaakulan dan fikiran secara abstrak mula terbentuk. Mereka sudah boleh menggunakan prinsip-prinsip untuk menyelesaikan masalah konkrit dan abstrak serta membentuk hipotesis ketika menyelesaikan sesuatu masalah.
Ahli psikologi kognitif menyatakan bahawa pembelajaran ialah satu proses dalaman.yang menyebabkan perubahan tingkahlaku seseorang terhadap sesuatu situasi yang khusus. Perubahan tingkahlaku dianggap cuma mencerminkan perubahan dalaman yang sukar untuk diperhatikan seperti pengetahuan ,perasaan ,harapan dan pemikiran. Menurut Bruner untuk mengajar sesuatu tidak perlu menunggu sehingga kanak-kanak mancapai tahap perkembangan tertentu. Aspek pentingnya ialah bahan pengajaran harus disediakan dengan baik. Dengan lain perkataan perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan cara mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikannya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Penerapan teori Bruner yang terkenal dalam dunia pendidikan adalah kurikulum spiral di mana bahan pelajaran yang sama dapat diberikan mulai dari tahap rendah sehingga ke tahap menengah, disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif mereka. Cara belajar yang terbaik menurut Bruner ini adalah dengan memahami konsep, makna dan hubungan melalui proses intuitif dan seterusnya menghasilkan suatu kesimpulan.
Menurut Hartley & Davies (1976), prinsip-prinsip kognif dari beberapa contoh di atas banyak diterapkan dalam dunia pendidikan khususnya dalam melaksanakan kegiatan perancangan pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut adalah seperti berikut
a) Pelajar akan lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila pelajaran
tersebut disusun berdasarkan pola dan logik tertentu.
b) Penyusunan bahan pelajaran dari sederhana ke rumit.
c) Pembelajaran dengan memahami lebih baik dari pada menghafal tanpa pemahaman.
Sesuatu yang baru harus sesuai dengan apa yang telah diketahui pelajar sebelumnya.
d) Tugas guru di sini adalah menunjukkan hubungan apa yang telah diketahui
sebelumnya.
e) Adanya perbezaan individu yang harus diperhatikan dan faktor ini mempengaruhi
proses pembelajaran pelajar.
Kognitif berkaitan dengan mental,dan ianya berkait rapat dengan ingatan jangka panjang dan ingatan jangka pendek. Ini boleh dilihat melalui teori Pemprosesan Maklumat. Teori ini menumpukan kepada bagaimana pelajar memproses maklumat oleh pelajar . Maklumat yang baru disimpan dalam ingatan jangka pendek. Kemudian diproses sebelum disimpan ke ingatan jangka panjang. Kombinasi pengetahuan (maklumat yang diproses) dan kemahiran di ingatan jangka panjang akan membina strategi-strategi kognitif atau kemahiran yang berkaitan dengan tugas-tugas yang kompleks. Langkah langkah pengajaran mengikut teori pemprosesan maklumat disampaikan seperti berikut.
a) Perhatian pelajar :
Permulaan pengajaran dengan memberikan set induksi yang dapat menarik perhatian
pelajar kepada guru dan pengajaran.

b) Membawa ingatan pelajar pada tajuk yang berkaitan. Perbincangan tajuk-tajuk lepas
yang sudah dipelajari dan dikaitkan dengan topik yang kan diajar.

c) Penekanan terhadap isi pelajaran yang penting ( utama).
Pengajaran pembelajaran sesuatu tajuk disampaikan dengan penggunaan bahan bantu
mengajar yang bertepatan dengan tajuk yang akan disampaikan.

d) Persembahkan maklumat dengan teratur dengan menggunakan bahan bantu mengajar
yang bersesuaian.

e) Tunjukkan pelajar bagaimana mengkategorikan maklumat yang diterima. Guru
membantu dan memberikan bimbingan kepada pelajar untuk melaksanakan
memahami dan pembelajaran.

f) Beri peluang kepada pelajar untuk mengembangkan maklumat yang baru diterima

g) Pengulangan Contoh ialah mengingatkan pelajar beberapa isi penting yang dipelajari
(ingatan janga pendek) dan menyediakan beberapa aktiviti atau latihan yang berkaitan
dengan pelajaran lepas ( ingatan jangka panjang)
Fahaman psikologi gestalt telah menjadi asas kepada perkembangan psikologi kognitif. Psikologi gestalt telah diasaskan di Jerman. Perkataan “gestalt” adalah perkataan dalam bahasa Jerman yang bermaksud “pola” (pattern atau configuration). Tetapi, fahaman gestalt lebih mendalam daripada kata-kata tersebut. Ahli-ahli gestalt berpendapat, dalam mengkaji subjek dari aspek psikologikal daripada proses pemerhatian yang mudah kepada personalitinya, kita perlu melihat polanya sebagai satu keseluruhan (as a whole). Teori gestalt dirumuskan sebagai “the whole is greater than the sum of its parts”.Kohler, salah seorang pengasas psikologi gestalt, melalui kajiannya ke atas seekor cimpanzi(Sultan) telah mengemukakan konsep ‘celik akal’ (insight). Celik akal bermaksudpenyelesaian masalah berlaku secara mendadak atau tiba-tiba dan lengkap. Bagaimanapun,individu memerlukan masa untuk berfikir kerana dia perlu melihat unsur-unsur berkaitanyang ada dalam persekitarannya dan mengaitkannya dengan pengalaman lepas.Dalam kajiannya, Kohler telah meletakkan seekor cimpanzi bernama Sultan yang lapar dalamsebuah sangkar. Di luar sangkar terdapat sebiji pisang dan beberapa batang buluh yangpanjangnya berbeza-beza. Sultan cuba mendapatkan pisang beberapa kali denganmenggunakan buluh tersebut, tetapi gagal. Sultan duduk berdiam diri seketika, mengamatibuluh-buluh dan memikirkan alternatif-alternatif untuk menyelesaikan masalahnya.Tiba-tibadia mendapat idea. Di
saat tercetusnya idea itulah yang dikenali sebagai celik akal. Dia mengambil buluh pendek dan menggunakannya untuk mendapat buluh panjang danseterusnya menggunakannya untuk mengambil pisang.

Ahli-ahli lain yang mendukung teori psikologi kognitif termasuklah Max Wertheirmer, Kurt Kuffka, Wolfgang Kohler (mereka ini merupakan ahli-ahli psikologi kognitif terdahulu yang juga dikenali sebagai ahli psikologi Gestalt) sementara yang lain termasuklah Edward Tolman, Jean piaget, Jerome Bruner, David Ausubel dan Robert Gagne.

Sebagai kesimpulannya terdapat beberapa teori psikologi pendidikan yang telah dipolopori oleh ahli-ahli psikologi dalam usaha mereka untuk mencari kaedah pembelajaran yang lebih berkesan. Lahirnya teori-teori ini sebenarnya telah mengambil masa yang agak lama yang diakibatkan oleh pelaksanaan melalui pelbagai eksperimen dan kajian-kajian yang mampu membuktikan kesesuaian teori-teori tersebut. Sehingga ini saya telah membawa saudara mengetahui serba sedikit tentang teori pendidikan berlandaskan Teori Behaviorisma dan Teori Kognitif. Antara kedua-dua teori ini dapatlah disimpulkan bahawa menurut teori behaviorisma, pembelajaran adalah perubahan tingkahlaku yang berlaku dalam diri seseorang individu yang disebabkan oleh pengalaman. Behaviorisma menumpukan perhatian terhadap aspek perubahan tingkah laku manusia yang dapat diperhatikan dan boleh diukur. Sementara ahli psikologi kognitif pula berpendapat bahawa pembelajaran adalah proses mental yang aktif untuk mendapat, menyimpan, mengingat bagi mendapatkan ilmu. Fokus ahli psikologi kognitif ialah terhadap proses aktif minda individu untuk memahami persekitarannya. Ahli psikologi kognitif kini berpendapat bahawa pembelajaran melibatkan dua proses mental yang utama iaitu persepsi (pengamatan) dan pembentukan konsep (penanggapan) yang betul. Gagne melihat proses pembelajaran sebagai langkah-langkah individu memproses maklumat. Ausubel pula telah mengemukakan pembelajaran resepsi dan bermakna dan seterusnya, Bruner mengemukakan pembentukan konsep dan pembelajaran penemuan.

Sebagai seorang pendidik dan tenaga pengajar di sekolah, seseorang guru sudah seharusnya dapat memahami teori-teori pendidikan ini dengan jelas. Ini penting supaya mereka mampu menterjemahkannya melalui model-model pembelajaran, kaedah serta teknik-teknik pengajaran yang lebih baik dan berlandaskan kepada teori-teori pembelajaran tersebut.

(pada pertemuan yang akan datang saya akan cuba pula untuk membawa para pengunjung blog ini untuk mengetahui bagaimana teori-teori pendidikan ini diaplikasikan dalam proses P&P beberapa mata pelajaran seperti Sains di kelas, sekolah rendah)

2 comments:

  1. apakah ini yg dikehendaki dlm asgment psikologi pendddkn yg berkaitan dgn teori2? saya agak kabur ttg tugasan ini...tq..

    ReplyDelete
  2. Ladymama, apa soalan kajian anda? Mungkin kita boleh bincangkan bersama.

    ReplyDelete