Friday, June 4, 2010

Program KIA 2M dan LINUS

KELAS INTERVENSI AWAL MEMBACA DAN MENULIS (KIA2M)
Mesyuarat Memperkasa Sekolah Kebangsaan pada 22 November 2005 telah mengambil ketetapan supaya masalah kegagalan menguasai kemahiran asas membaca dan menulis di kalangan murid Tahun 1 ditangani segera. Justeru, Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) telah dipertanggungjawabkan untuk menerajui usaha mengatasi masalah ini. Satu program alternatif telah dirancang untuk menyelesaikan masalah penguasaan kemahiran membaca dan menulis ini. Program ini diberi nama “Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M)”. Setelah tamat mengikuti program intervensi ini, diharapkan murid dapat mengecam dan mengenal huruf dengan tepat, mengeja dan menyebut setiap perkataan dan ayat tunggal dengan sebutan yang betul dan memahami perkara yang dibaca. (Maklumat lengkap akan dimasukkan di bahagian download)

Program LINUS Guru Tahun 1 - 2010
Program Literasi Dan Numerasi (LINUS) akan mula dilaksanakan mulai 2010 hinga 2012 di seluruh negara. Program LINUS adalah bertujuan memastikan semua murid Tahun 1 pada 2010 dapat menguasai kemahiran asas membaca, menulis(literasi) dan mengira (numerasi) selepas tahun 2012, iaitu apabila berada di Tahun 4. Pelaksanaan progran LINUS ini merupakan sebahagian daripada NKRA Kementerian Pelajaran Malaysia yang disasarkan menjelang tahun 2012. Sehubungan itu, semua guru Tahun 1 yang mengajar Bahasa Melayu dan Matematik diwajibkan mengikuti kursus pengajaran dan pembelajaran modul LINUS mulai tahun 2010. Kursus tersebut yang dikendalikan oleh Bahagian Pendidikan Guru, KPM akan dilaksanakan di seluruh negara mengikut zon negeri masing-masing.

No comments:

Post a Comment